Spurwayanalys – jord

Används både före och under odlingssäsongen som underlag för gödsling och kalkning. Visar tillgänglig växtnäring just nu. pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium. Beräknad N-Min (mineraliserat kväve) ingår i analysen;

Tillval Mikro
Tillval till Spurwayanalys: koppar, zink och molybden.

Vattenanalys, Näringslösningar – vatten

Visar mineralinnehållet i dricksvatten, bevattningsvatten och kraftigt utspädda näringslösningar (ej över 0,5% salthalt): pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, koppar, zink, molybden, kisel, natrium, aluminium och hårdhet. Tillval klorid.
Vi utför även analyser på stamlösningar och koncentrerad vätskor.

Alkalinitet – vatten

Alkalinitet är vattnets buffrande förmåga och anges som bikarbonat i mg/liter. Näringslösningar bör justeras till en alkalinitet kring 50 för att ge stabilt pH-värde. Även sprutlösningar kan behöva surgöras om vattnets alkalinitet är hög.

Plantsaftanalys – växt

Ger underlag för bladgödsling, genom att visa plantans växtnäringsstatus just nu. Visar plantsaftens pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, koppar, zink, molybden, kisel, natrium, aluminium samt sockerinnehåll.

AL-analys – jord

Visar tillgänglig växtnäring för de närmaste 5-10 åren och ger underlag för förrådsgödsling och kalkning: pH, fosfor, kalium, magnesium, kalcium och K/Mg-kvot ingår.

Tungmetaller

Analysen omfattar  tungmetaller, anpassat efter Naturvårdsverkets lista för gränsvärden i känslig mark. Omfattar metallerna arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, vanadin, zink. Tungmetaller slam bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink. För analys enligt KRAV tillkommer silver.

CAT-analys

CAT-analys omfattar ledningstal, pH, volymvikt, NH4-N, NO3-N, Al, B, Cd, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, S, Si, Zn

Grundämnen 16 eller 26 st

Grundämnen avser mineraler 16 eller 26 st (ICP-OES). Omfattar totalhalter av aluminium, bor, kalcium, kadmium, koppar, järn, kalium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nickel, fosfor, svavel, kisel, zink och 26-ämnes dessutom arsenik, barium, bly, kobolt, krom, kvicksilver, selen, titan, vanadin och strontium.

Lerhalt – jord

Lerhalten påverkar jordens fysikaliska och växtnäringshållande egenskaper. En låg lerhalt innebär låg näringshållande förmåga och betyder att kalk och växtnäring måste ges i lägre doser, men oftare.

Mullhalt – jord

Mullhalten påverkar jordens egenskaper. Måttlig till hög mullhalt ger bättre jordstruktur med bra förhållande mellan luft och vatten. Mullämnen ger liksom lera förbättrad näringshållande förmåga. Mullhalten ger en indikation på kolinlagring, men för att få ett mera exakt mått på innehållet av organiskt kol bör man begära analys av ”Totalt organiskt kol” i jorden.

Anläggnings- /Trädgårds-paket höst

Omfattar AL-analys (inkl pH-värde), mullhalt och siktkurva för partiklar < 2 mm. Jordförbättringsråd är tillval.

AMA-paketet – jord

Detta paket är anpassat efter kraven i AMA 2020. Omfattar AL-analys, pH-värde, ledningstal, nitrathalt i AL-extraktet, mullhalt samt siktkurva för partiklar < 20 mm. Jordförbättringsråd är tillval.

Bladanalys – växt

Visar bladens totala innehåll av växtnäring, även sådant som är bundet i torrsubstansen (proteiner, cellväggar m.m). Används främst för jämförelser från ett år till nästa i perenna grödor. Analyserar totalkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, koppar, zink, molybden, kisel, natrium och aluminium. Tillval totalkol.

Trädgårdspaket vår

Spurwayanalys, mullhalt och siktkurva <2 mm. Siktkurva visar jordens kornstorleksfördelning som påverkar jordens egenskaper och t ex behovet av delad gödslingsgiva.

Bor varmvattenmetod – vatten

Visar lättillgängligt bor och analyseras ofta som tillägg till AL-analys till borkrävande grödor. Särskilt mullfattiga jordas har ofta borbrist.

HCl-analys – jord

Används till markkartering för att få kännedom om markens långsiktiga förråd av fosfor, kalium och koppar.

NPK – analys

Totalt innehåll av kväve, fosfor och kalium.

Gödselpaket

Ammoniumkväve, fosfor och kalium, magnesium, natrium, svavel.

Gödselpaket inkl. ts och Total-N

Total-N, Ammoniumkväve, fosfor och kalium, magnesium, natrium, svavel, torrsubstans. Tillval C/N kvot.

Tot-N – vatten eller fast material

Totalkväve är en metod för att mäta låga halter av kväve i förorenat vatten. Vi utför även denna analys på fast material.

Tot-C – fast material

Totalkol är en metod för att mäta halter av kol i slam , gödsel och fast material.

Totalkväve, totalkol, C/N-kvot

Totalt innehåll av kväve och kol, samt kvoten mellan dem.

Ammoniumkväve

Innehåll av ammoniumkväve.

Nitratkväve

Innehåll av nitratkväve.

Tot-P – vatten

Totalfosfor är en metod för att mäta låga halter av fosfor i förorenat vatten.

Volymvikt – jord

Mäter en jords eller ett jordförbättringsmedels skrymdensitet i kg/liter. Används också till mineraljord i siktkurvan.

Torrsubstanshalt

Torrsubstanshalt visar torkad vikt i förhållande till färsk vikt.

pH-värde – jord eller vattten

pH-värdet är ett mått på vattnets eller jordens surhetsgrad.

Ledningstal (EC) – vatten eller jord

Ledningstalet är ett mått på hur mycket näringsämnen som finns i jorden eller vatten totalt sett.

Suspenderat material – vatten

Anger mängden partiklar i vatten.

Stoft – nedfall från luft

Omfattar mängden stoft samt tungmetaller: arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, nickel och zink. Även natrium, svavel, kalcium, järn och antimon rapporteras om så önskas.