Slam, kompost, gödsel

Organiska gödselmedel som stallgödsel, slam och kompost innehåller alltid växtnäringsämnen. Men de kan också innehålla oönskade ämnen såsom tungmetaller eller pesticidrester. Här följer ett urval av de analyser vi erbjuder för den här typen av produkter.

NPK-analys

Totalt innehåll av kväve, fosfor och kalium. Analysen används ofta till stallgödsel.Analys av ammoniumkväve och nitratkväve kompletterar analyserna ovan med mineraliserat eller lättillgängligt kväve.

Grundämnen 16 eller 26 st

Grundämnen avser mineraler 16 eller 26 st (ICP-OES). Omfattar totalhalter av aluminium, bor, kalcium, kadmium, koppar, järn, kalium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nickel, fosfor, svavel, kisel, zink och 26-ämnes dessutom arsenik, barium, bly, kobolt, krom, kvicksilver, selen, titan, vanadin och strontium.

Tungmetaller

Omfattar arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel och zink. Ange om andra tungmetaller önskas som tillägg. För analys enligt KRAV tillkommer silver, medan arsenik tas bort. (läs mer om tungmetaller i miljön…)

Torrsubstanshalt

Torrsubstanshalt visar torkad vikt i förhållande till färsk vikt.

Glödförlust

Glödförlust visar andelen brännbart material av torrvikten.

Pesticider

För mer info om olika analyspaket och provtagningskärl, kontakta oss alltid innan ni tar proverna.

slam, kompost, gödsel

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!