Golfbanor och Idrottsplatser

 Golf och Idrott

Golfbanor och idrottsplatser är skötselintensiva områden som är viktiga för meningsfulla fritidsaktiviteter. Skötseln innefattar att hålla gräsmattorna eller greenerna i god tillväxt och skydda dem mot sjukdomar. Analyser är en god hjälp för att avgöra hur mycket man ska gödsla och när. Balanserad växtnäring är viktig för gräsets hälsa och särskilt mikronäringsämnen hjälper gräsplantorna att hålla sig friska.

Vid anläggning av gräsytor ställs ofta krav på att de ska uppfylla en lång rad parametrar. Jordens kornstorleksfördelning och växtnäringsinnehåll är viktiga delar.

AL-analys (Läs mer) visar tillgänglig växtnäring för de närmaste 5-10 åren och ger underlag för förrådsgödsling och kalkning: pH, fosfor, kalium, magnesium och kalcium ingår.

Lämpliga analysval för Golf och Idrott:

Spurwayanalysen (Läs mer) visar lättillgänglig växtnäring för de närmaste veckorna-månaderna och används både före och under odlingssäsongen som underlag för gödsling och kalkning: pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium. N-Min (mineraliserat lättillgängligt kväve) ingår i analysen, provdjup måste anges för korrekt beräkning av kg/ha. Vi har börvärden både för greener och gräsplaner.

Tillval till Spurwayanalys
Tillval Mikro: koppar, zink och molybden. Det bör alltid väljas vid misstanke om brister eller om man har ny jord som man inte känner.

Jordens mullhalt och lerhalt är viktiga egenskaper som påverkar jordens struktur och växtnäringshållande förmåga. Måttlig till hög mullhalt ger god jordstruktur med bra förhållande mellan luft och vatten. Mullämnen ger liksom lera förbättrad näringshållande förmåga. Lerhalten påverkar jordens fysikaliska och växtnäringshållande egenskaper. En låg lerhalt betyder att kalk och växtnäring måste ges oftare, men i lägre doser.

golf

Vid misstanke om växtnäringsbrister är Plantsaftanalys (Läs mer) den rätta analysen, genom att den visar gräsplantornas växtnäringsstatus just nu. Den ger också underlag för bladgödsling. Omfattar plantsaftens pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, koppar, zink, molybden, kisel, natrium, aluminium samt sockerinnehåll.

Analyspaket Golf & Idrott:
Vårt Trädgårdspaket omfattar Spurwayanalys, mullhalt och siktkurva för mineralpartiklar <2 mm. Siktkurvan mäter kornstorleksfördelningen på jordens mineralpartiklar. Mullhalt och kornstorleksfördelsning påverkar jordens egenskaper och t ex behovet av delad gödslingsgiva.
OBS! Vi gör inte siktkurva på mulljordar och jordförbättringsmedel.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!