vattenanalys, torv, miljöanalyser

Vattenanalys

Vattenanalys utförs på olika slags vatten, dricksvatten, grundvatten, ytvatten och avloppsvatten. För trädgårdsodlare och lantbrukare kan det handla om råvatten eller färdiga näringslösningar.  

En vattenanalys är en undersökning av vattenprovet för att ta reda på dess kemiska och fysikaliska egenskaper. Detta görs för att undersöka om vattnet är lämpligt att dricka, för att kontrollera att det uppfyller lagstadgade gränsvärden för olika parametrar, eller för att undersöka hur vattnet påverkas av olika faktorer som till exempel avloppsvatten eller algblomningar. En vattenanalys kan innefatta mätningar av parametrar som pH, alkalinitet, växtnäringsämnen, kemisk syreförbrukning (COD-Mn), klorid och många andra.

Vattenanalysens omfattning

Vår vattenanalys omfattar pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, koppar, järn, zink, molybden, kisel, natrium, aluminium och fr.o.m. 01/03/2024 är klorid återigen inkluderad i analysen.

Vattenanalys för odlare

Ta vattenprov på råvatten till bevattning eller på färdiga näringslösningar. 

Råvatten till näringsbevattning

Vattenanalys utförs med tillägg för alkalinitet (bikarbonathalt, vattnets buffrande förmåga) för att i gödselreceptet kunna beräkna hur pH ska justeras (se mer information längre ned på sidan). 

Odling med droppbevattning på friland

Ta prov på näringslösningen som en kontroll på att det blir rätt näringssammansättning i lösningen. Komplettera med spurwayanalys på jorden. 

Odling i substrat

Ta prov både i utgående näringslösning och från det vatten som dräneras av från substratet (dräneringsvatten), eller pressvatten från substratet. Provtagning i substratodling med näringslösning upprepas varannan vecka för kontinuerlig justering av gödslingen. 

Särskilt vid cirkulering av näringsvatten är vattenanalys ett viktigt redskap för att kontinuerligt justera gödslingen. På så vis kan odlaren optimera näringssammansättningen och styra bevattningen för att undvika ackumulering av ämnen som växten inte förbrukar så mycket av. Att precisionsgödsla ger ett bättre resultat beträffande produktion, kvalitet och miljö. Med rätt tillförd näring blir dessutom resultatet bättre på sista raden! 

Dricksvatten från egen brunn

Analysera dricksvatten för att undersöka om det är tjänligt. Om det innehåller förhöjda halter av vissa växtnäringsämnen så är det ett tecken på organisk förorening från avlopp eller från djurhållning. Men om halterna av växtnäringsämnen ligger under livsmedelsverkets gränsvärden, så är vattnet av god kvalitet och vidare analyser torde inte vara nödvändiga. Om vattnet ska drickas av barn under 7 år bör även fluorid analyseras utöver vår standardanalys.

För att få reda på vad de olika gränsvärdena för dricksvatten från egen brunn betyder, se bifogad länk på livsmedelsverkets hemsida:

Klicka här för att komma till dokumentet…

vattenanalys drop odlare

Tillval Alkalinitet

Om vattnet är råvatten som ska användas till näringslösning, så begär tilläggsanalys av alkalinitet. Alkalinitet är vattnets buffrande förmåga eller vätekarbonatjonhalt, (HCO3). 

Vid alkalinitet över 100 mg/l behöver syra tillsättas för att förvandla karbonaterna till koldioxid, så att alkaliniteten justeras ner till 50 mg/l. Mer än så får inte tas bort, för då blir pH-värdet instabilt och kan bli alldeles för lågt. 

Exempel: Om vattnet har en alkalinitet på 280 mg/l, så vill man neutralisera bort 280-50=230 mg/l. Multiplicera då mängden syra som ska tillsättas enligt tabellen nedan med 230/100. Om 62% salpetersyra ska användas, så blir det 0,12 x 230/100 = 0,276 liter salpetersyra per 1000 l bevattningsvatten. Läs mer…

För att neutralisera 100 mg/l av HCO3 per 1000 liter bevattningsvatten krävs följande mängd syra:

Syraprodukt per 1000 l bevattningsvatten per 100 l stamlösning med 1:100 spädning
Fosforsyra 85% 0,10 liter 1,0 liter
Fosforsyra 75% 0,125 liter 1,25 liter
Magnofoss 0,17 liter 1,7 liter
Salpetersyra 62% 0,12 liter 1,2 liter
Salpetersyra 53% 0,145 liter 1,45 liter
vattenanalys övriga

Övriga vattenanalyser

COD-Mn Kemisk syreförbrukning (Chemical oxygen demand)

Vattnets kemiska syreförbrukning är ett mått på mängden syre som krävs för att bryta mer det organiska materialet i vattnet. En förhöjd syreförbrukning är ett tecken på innehåll av onedbrutet organiskt material vattnet och det kan medföra tillväxt av mikroorganismer. I bevattningsvatten bör COD-Mn ligga under 4 mg/l.

TOC Total mängd organiskt kol (Total organic carbon)

Vattnets totala innehåll av organiskt kol, både löst och partikulärt. En nivå på 4-8 mg/l betecknas som låg.

Totalfosfor (Tot-P)

Vattnets totala innehåll av fosfor, både organiskt och oorganiskt, löst och partikulärt. Denna analys används till ytvatten för att bedöma vattenkvalitén.

Fosfatfosfor

Vattnets innehåll av löst oorganiskt fosfor. Den form av fosfor som är direkt tillgängligt för växter och mikroorganismer att ta upp. Eftersom fosfor ofta är den begränsande faktorn för tillväxt i vattenmiljöer så orsakar det t ex algblomning.

Suspenderat material

Vattnets innehåll av partiklar, ofta orsakat av erosion i samband med nederbörd och höga vattenflöden.
Vi kan också hjälpa till med andra vattenanalyser. Kontakta oss för mer information!
Prover för miljöanalys från sötvatten och avloppsvatten kan behöva tas i särskilda provflaskor. Beställ provtagningsflaskor från oss!

Bakterieanalyser

Vi förmedlar prover för bakterieanalys till annat laboratorium. Kontakta oss alltid före provtagning för instruktioner och sterilt emballage för proverna. För analys av bakterier i brunnsvatten läs mer här…

Provtagningsinstruktioner vattenanalys

LMI tillhandahåller 250 ml provtagningsflaskor för ändamålet.

Kranvatten

Låt vattnet rinna i tio minuter så att vattnet är friskt och fritt från föroreningar i vattenledningen.

Odlingssubstrat

Ta prov från flera olika ställen i odlingen. Vid upprepad provtagning, ta proverna i samma gångar/rader. Använd ren provtagningsutrustning (ev. sprutor/pressar).

Näringslösningar

Det går lika bra med en väl urdiskad PET-flaska. Skölj flaskan några gånger med det vatten som ska provtas.

Provet ska vara representativt för det vattnet som ska analyseras. Fyll flaskan ända upp, så att det inte blir någon luft kvar. Vid flera prov, märk proverna med provnummer. Bifoga följesedel enligt nedan. Om provet inte levereras till laboratoriet med detsamma, ska det förvaras i kylskåp.

Inlämning av prover

Vissa analyser måste utföras inom kort tid:

  • pH, COD-Mn, nitrat och ammonium samt suspenderat material ska analyseras inom ett dygn.
  • Fosfat-fosfor ska lämnas in omedelbart för att kunna filtreras inom 4 timmar.
  • Bakterieanalys måste vi lämna vidare till annat laboratorium samma dag som provet tagits. Inlämning senast kl 13.30 vardagar (utom dag före röd dag, då vi inte tar emot bakterieprover). Vi tar inte emot prov till bakterieanalys per post.

Genom att skicka in prover godkänns att analys utförs även om leverans till laboratoriet tagit mera än ett dygn.

Följesedel

Bifoga följesedel med provnummer/provnamn. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till. Till följesedlar…

Ladda ner följesedel!

Svarstid

Analyssvar på mineralanalys av dricksvatten och näringslösningar lämnas på e-post dagen efter att provet nått LMI, eller samma dag om proverna lämnas in senast kl. 09.30. 

Övriga analyser tar ca 10 arbetsdagar.