Analysera mera!

Optimera din odling med LMIs näringsanalyser.

Förberedelse inför Frukt- och Bär-odling på Friland

Vid odling av frukt och bär på friland är det viktigt att välja en lämplig växtplats anpassat till specifik gröda för att skapa de bästa förutsättningarna till en önskad skörd. När en optimal plats har valts så är det gynnsamt att tillämpa jordförbättringsåtgärder, då kan det vara en bra idé att ta en AL-analys för att ta reda på mer exakt vilka åtgärder som är lämpliga.

AL-analysen visar mängden fosfor, kalium, kalcium och magnesium som finns tillgängligt under de närmast kommande åren i jordens näringsförråd.

Även jordens pH-värde och K/Mg-kvot anges. För fosfor och kalium anges klass, vilket är ett sätt att kategorisera halterna av dessa ämnen i jorden, och det används ofta som grund för gödsling.

Ler- och mullhaltiga jordar håller mera fosfor och kalium, medan sandjordar har lägre halter. Använd AL-analys som underlag för förrådsgödsling och kalkning enligt Jordbruksverkets ”Rekommendationer för gödsling och kalkning”

En vattenanalys på bevattningsvatten kan också vara aktuellt för att kontrollera kvaliteten på vattnet, att det inte innehåller t.ex. bakterier som E-coli. Om dina bär är kontaminerade är det med stor sannolikhet orsakat av bevattningen. Vattnet kan ha varit påverkat av avföring. Det kan också bero på spillning från vilda djur. Även naturgödsel kan förorena produkterna vid stänk från jord. Detta är främst aktuellt för grönsaker och bär som äts råa, utan uppvärmning.

Vill du få fler tips och råd kring bärodling och gödselråd för jordgubbar? Besök vår blogg!  Gödslingsråd Jordgubbar

plantsaft, jordgubbar

Analyser under odlingssäsongen

När odlingen är påbörjad är viktigt ha koll på och kontrollera näringsvärden i jorden samt balansen mellan växtnäringsämnena. Det är även viktigt att ha koll på pH-värdet i jorden, ett lågt eller för högt pH-värde kan påverka växternas tillväxt och förmåga att ta upp näring.

Spurwayanalysen (läs mer om jordanalyser) visar den mängd växtnäring som finns tillgänglig i jorden för växterna de närmaste veckorna/månaderna. Vid kontinuerlig uppföljning av en kultur med analys ca var fjärde vecka (beroende på kultur), kan uppkomna näringsbrister åtgärdas i tid genom kompletterande gödsling. För att få underlag för grundgödsling tas prov under vinter/vår.

Spurwayanalysen är en utmärkt metod för att bedöma om det är dags för kalkning. LMI har börvärden för många grödor som visar hur näringsvärdena bör ligga. Spurwayanalysen är noga utvecklad för att extrahera växtnäringsämnena på ett sätt som väl efterliknar rötternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden.

Fosfor är svårt att få bra värden på i alla typer av jordanalys, särskilt i jordar med högt pH-värde. Vissa ämnen kan visa tillgänglighet i jordanalys, men kan ändå vara svåra för växten att ta upp, t ex för att det kräver mycket energi. Det gäller särskilt järn, där ett analysvärde från jordanalys egentligen aldrig säger något om upptagningen.
En plantsaftanalys (läs mer) ger bästa svaret på hur god näringsupptagningen av olika ämnen är.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!