Grönytor Anläggning

park

Grönytor behövs överallt för människors välbefinnande och för att ge förutsättningar för biologisk mångfald.

Vid anläggning av grönytor ställs ofta krav på att de ska uppfylla en lång rad parametrar. Jordens kornstorleksfördelning och växtnäringsinnehåll är viktiga delar. Ofta ska regelverket i AMA Anläggning 2020 följas och vi erbjuder jordanalyser som hjälper er med detta.

VILKA ANALYSPAKET KAN JAG ANVÄNDA VID GRÖNYTOR ANLÄGGNING:

I vårt enklare anläggningspaket ingår AL-analys, mullhalt och siktkurva för mineralpartiklar <2 mm.

AMA-paketet är anpassat efter kraven i AMA Anläggning 2020, och innehåller AL-analys inklusive nitrathalt, mullhalt och en utökad siktkurva på mineralpartiklar <20 mm. Även volymvikt, pH och ledningstal på färsk jord igår där. Volymvikten är detsamma som skrymdensitet i kg/liter jord. Till AMA-analysen krävs 2 liter jord.

OBS! Jordförbättringsråd begärs som tillval.
Siktkurvan mäter kornstorleksfördelningen på jordens mineralpartiklar. Vi gör inte siktkurva på mulljordar och jordförbättringsmedel.

Schaktmassor:
Vid användning av schaktmassor är det ibland okänt vilka föroreningar som kan finnas i jorden. Oftas ställs därför krav på analys av tungmetaller och oljeföroreningar. Analysen omfattar oljeföroreningar och tungmetaller, anpassat efter Naturvårdsverkets lista för gränsvärden i känslig mark. Omfattar metallerna arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, vanadin, zink och oljeföroreningar. Provet måste tas i särskild glasburk som beställs från oss.

AL-analys (Läs mer) visar tillgänglig växtnäring för de närmaste 5-10 åren och ger underlag för förrådsgödsling och kalkning: pH, fosfor, kalium, magnesium och kalcium ingår.

Mullhalt är en viktig egenskap i jorden som påverkar jordens bördighet. Måttlig till hög mullhalt ger god jordstruktur med bra förhållande mellan luft och vatten. Mullämnen ger liksom lera förbättrad näringshållande förmåga.

Ett vattenextrakt från jorden ger svar på pH-värde och ledningstal (elektrisk konduktivitet) där pH anger jordens surhetsgrad och ledningstalet är ett mått på jordens totala salthalt, till största delen bestående av växtnäringsämnen.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!