Torv

Jordanalyser och vattenanalyser för jordproducenter och torv branschen

LMI globe jord torv, jordanalys spurway

Substrat som innehåller torv ger de ojämförligt bästa organiska odlingssubstraten för yrkesodling, tack vare sin höga andel luftförande porer, vattenhållande förmåga och naturliga frihet från växtpatogener. Däremot är växtnäringsinnehållet och pH-värdet lågt. Gödsling och kalkning av torven är därför nödvändigt för goda odlingsresultat. Det är ingen enkel sak, torvens egenskaper varierar kraftigt med t ex grovhet och humifieringsgrad. Analyser är ett bra redskap för att följa upp att näringsvärdena i det gödslade och kalkade torvsubstratet blir riktiga.
Torvtäkt omgärdas av regler och analys av vatten från mossens avrinning kan krävas. Se exempel på sådana analyser under rubriken MILJÖANALYSER.

Anläggningspaket AMA
Detta paket är anpassat efter kraven i AMA 2020. Omfattar AL-analys inkl. pH-värde, ledningstal, nitrathalt i AL-extraktet, mullhalt samt siktkurva för
partiklar < 20 mm.
OBS! Jordförbättringsråd är tillval.

Volymvikt
Mäter en torvjords eller ett jordförbättringsmedels skrymdensitet i kg/liter.

Torrsubstanshalt
Anger halten torrsubstans i procent av provet.

Pesticider
Prov på pesticider kan tas både på jord, kompost, gödsel och vatten. För mer info om olika analyspaket och provtagningskärl, kontakta oss alltid innan ni tar proverna.

Spurway

Spurwayanalysen (Läs mer) är noga utvecklad för att extrahera näringsämnena på ett sätt som väl efterliknar rötternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden. Torvens kalkinnehåll avspeglar sig i kalciumvärdet. Däremot innebär det inte att det är tillräckligt med kalcium för växterna. För odlaren är det viktigt att alltid tillföra kalcium med gödslingen för att växten ska få i sig tillräckliga mängder. Omfattning: Nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium.

Tillval Mikro: Koppar, zink, molybden

vattenanalys, torv, miljöanalyser

Miljöanalyser Torv

Tungmetaller i jord eller vatten – läs mer om tungmetaller i miljö och analyser…

pH i vatten – pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad.

Tot-P i vatten

Tot-N i vatten

Totalfosfor och Totalkväve är parametrar som indikerar förorening. De används för att mäta låga halter av fosfor respektive kväve i förorenat vatten.

Suspenderat material i vatten – anger mängden partiklar i vatten.

Emballage för provtagning
Vattenprov till miljöanalys: Det krävs olika typ av provflaskor, beroende på vilken analys som ska göras. Beställ flaska från oss. Flera av dessa analyser bör analyseras inom 24 timmar från provtagning och får då inte skickas, utan lämnas in till oss senast kl 13.30 samma dag som proverna tagits. Kontakta oss för mer information.

Inlämning av prover

Vissa analyser måste utföras inom kort tid:

pH, COD-Mn, nitrat och ammonium samt suspenderat material ska analyseras inom ett dygn.

Fosfat-fosfor ska lämnas in omedelbart för att kunna filtreras inom 4 timmar.

Bakterieanalys måste vi lämna vidare till annat laboratorium samma dag som provet tagits. Vi tar inte emot prov till bakterieanalys per post.

Genom att skicka in prover godkänns att analys utförs även om leverans till laboratoriet tagit mera än ett dygn.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!