Lantbruk

Lantbruket förser samhället med mat, och produktionen måste vara effektiv. Vid växtodling är det viktigt att välja lämpliga grödor anpassade efter växtförhållandena för att få bra skörd. Växtföljd har alltid varit viktigt och numera är mellan- och fånggrödor komplement som kan förbättra jorden och hålla marken bevuxen året runt. Gödsling är en självklar del av odlingen. Analyser är en bra hjälp för att avgöra hur mycket man ska gödsla och när.

Spannmål

Lantbruksanalyser

Markkartering

AL-analys

AL-analysen (Läs mer) visar mängden fosfor, kalium, kalcium och magnesium som finns tillgängligt under de närmast kommande åren i jordens näringsförråd. Även jordens pH-värde och K/Mg-kvot anges. För fosfor och kalium anges klass, vilket är ett sätt att kategorisera halterna av dessa ämnen i jorden, och det används ofta som grund för gödsling. Ler- och mullhaltiga jordar håller mera fosfor och kalium, medan sandjordar har lägre halter. Använd AL-analys som underlag för förrådsgödsling och kalkning enligt Jordbruksverkets ”Rekommendationer för gödsling och kalkning”.

Tillsammans med AL-analys är det vanligt att man analyserar vissa andra mineraler. Särskilt mullfattiga jordar har ofta borbrist, medan mulljord fastlägger koppar. Bor analyseras med så kallad bor varmvattenmetod. Vill man lära känna förrådet av växtnäringsämnen på längre sikt väljer man HCl-analys. Då kokas mineralpartiklarna med saltsyra för att få en starkare extraktion av växtnäringsämnena, framförallt fosfor, kalium och koppar. Innehållet av kadmium är kanske mest intressant i samband med tillförsel av rötslam och analyseras då genom kokning med salpetersyra.

Vi erbjuder även hjälp med ritning av kartan. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Sluta gissa, mät!

Vattenanalys

En vattenanalys (läs mer) med tillval Alkalinitet på vattnet som blandas i sprutlösningar hjälper dig att ta reda på hur mycket syra behövs i din blandning. Se tabellen.

Alkalinitet är ett mått på vattnets pH-buffrande förmåga.

Analyser under odlingssäsongen

När odlingen är påbörjad är det viktigt att kontrollera näringsvärden i jorden samt balansen mellan växtnäringsämnena. Det är även viktigt att ha koll på pH-värdet i jorden, ett lågt eller för högt pH-värde kan påverka växternas tillväxt och förmåga att ta upp näring.

Spurway

Spurwayanalysen (läs mer) visar den mängd växtnäring som finns tillgänglig i jorden för växterna de närmaste veckorna/månaderna. Vid kontinuerlig uppföljning av en kultur med analys ca var fjärde vecka (beroende på kultur), kan uppkomna näringsbrister åtgärdas i tid genom kompletterande gödsling. För att få underlag för grundgödsling tas prov under vinter/vår. Prov strax före gödsling på våren ger ett aktuellt värde på mineraliserat kväve (N-Min). Spurwayanalysen är också en utmärkt metod för att bedöma om det är dags för kalkning.

Tillval Mikro: koppar, zink och molybden. Det bör alltid väljas vid misstanke om brister eller om man har ny jord som man inte känner.

Plantsaftanalys

Plantsaftanalys (läs mer) ger bästa svaret på hur god näringsupptagningen av olika ämnen är. Skicka prov för plantsaftanalys före varje planerad sprutning så kan du få med rätt växtnäring i sprutan. Bladgödsling är fantastiskt för att ge extra växtnäring, främst fosfor och mikronäring. Vid misstänkta brister kan inte plantsaftanalysen upplysa om hur mycket som finns i jorden. Komplettera med ett jordprov till spurwayanalys samtidigt, så blir resultaten lättare att tolka och rätt slutsatser kan dras.

Bladanalys

Bladanalys (läs mer) ska inte förväxlas med plantsaftanalys. Den mäter bladens totala innehåll av växtnäring inklusive sådant som blivit fastlagt i proteiner, DNA, cellväggar m.m. Den visar inte de aktuella näringsbristerna lika tidigt och vi rekommenderar därför hellre plantsaftanalys för bladgödslingsändamål. Bladanalysen används främst till att jämföra näringsstatusen från år till år i perenna grödor.

Övriga analyser

Jordens mullhalt kan förändras med åren, beroende på jordbearbetning och mängden växtrester som stannar kvar i fält. Mullhalten är mycket viktig för jordens bördighet och den potentiella skördenivån. Mull binder till sig växtnäringsämnen på liknande sätt som lera och betyder därför också mycket för växtnäringsförrådet. Att använda vall i växtföljden är ett kraftfullt sätt att binda in mera kol i jordprofilen. Nu i klimatförändringens tid är det viktigt med kolinlagring och mullhalten är ett mått på det. Ännu bättre är att mäta den faktiska halten av organiskt kol (TOC. Total Organic Carbon).

Vi erbjuder också ett Trädgårdspaket med spurwayanalys, mullhalt och siktkurva. Siktkurvan visar mängden ler, silt och sand i olika fraktioner och ger dig kunskaper om jordens egenskaper. En lerjord binder mycket näring medan en sandjord inte kan hålla så mycket. Det kan tvinga dig att fördela gödselgivan på två eller tre givor. Ler- och mullhalt påverkar hur stora mängder kalk som kan tillföras på en och samma gång. Kornstorleksfördelningen påverkar också jordens struktur, upptorkning, bärighet m.m.

Ladda ner följesedel Markkartering!

Ladda ner följesedel övriga analyser!