Jordanalys 

Vad är en Jordanalys?

En jordanalys hjälper dig att optimera odlingsförutsättningarna till just din odling, din jord liknar inte någon annans. Det kan till och med variera på ett och samma fält. Med hjälp av en jordanalys kan du effektivisera din gödsling, undvika näringsläckage och spara pengar, tid och resurser.

Ett jordprov analyseras för att ta reda på dess kemiska och fysikaliska egenskaper. Informationen används för att bestämma jordens lämplighet för olika användningsområden såsom jordbruk, trädgård eller bygg och anläggning. Jordanalysen kan ta reda på olika typer av information beroende på vilken typ av jordanalys som utförs, såsom jordens pH, näringsinnehåll och partikelstorlek. Resultaten från en jordanalys kan användas för att för att förbättra markens hälsa och produktivitet.

jordanalyser

Vilka jordanalyser gör LMI?

LMI har lång erfarenhet av professionellt utförda jordanalyser. Vårt laboratorium utför Spurwayanalys, AL-analys, CAT-analys, HCL-analys, Siktkurva etc. 

Spurway

Spurwayanalysen visar den mängd växtnäring som finns tillgänglig i jorden för växterna de närmaste veckorna/månaderna. För att få underlag för grundgödsling tas prov under vinter/vår. Men analysen används också för kontinuerlig uppföljning av en kultur med analys ca var fjärde vecka (beroende på kultur). Då kan eventuell påvisad näringsbrist åtgärdas i tid genom kompletterande gödsling. Spurwayanalysen kallas därför ibland för Driftsanalys, det syftar på att den används under ”driften” d.v.s. under själva odlingen.

Spurwayanalysen är noga utvecklad för att extrahera växtnäringsämnena på ett sätt som väl efterliknar rötternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden. Vi har börvärden som visar hur näringsvärdena bör ligga anpassat till många olika kulturer.

Analysen omfattar pH, ledningstal och växtnäringsämnen: nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium.

Tillvalsanalys ”Mikro” omfattar koppar, zink och molybden som extraheras med kelat. Det bör alltid väljas vid misstanke om brister eller om man har ny jord som man inte känner.

Analyssvar för spurwayanalys lämnas på e-post nästkommande arbetsdag efter att provet nått LMI. Läs mer om Spurwayanalys…

AL-analys

AL-analysen visar mängden fosfor, kalium, kalcium och magnesium som finns tillgängligt under de närmast kommande åren i jordens näringsförråd. Även jordens pH-värde och K/Mg-kvot anges. För fosfor och kalium anges klass, vilket är ett sätt att kategorisera halterna av dessa ämnen i jorden, och det används ofta som grund för gödsling inom lantbruket. Ler- och mullhaltiga jordar håller mera fosfor och kalium, medan sandjordar håller lägre halter.

AL står för ammoniumlaktat, som är extraktionsvätskan som används vid AL-analysen.  Metoden används för att kvantifiera mängden växtnäringsämnen som kan utnyttjas under de närmaste åren och gör det möjligt att planera gödslingen. Läs mer om AL-analys…

jord, fält

Övriga analyser

  • HCl-analys används till markkartering för att få kännedom om markens långsiktiga förråd av koppar, kalium och fosfor.
  • CAT-analys extraherar växtnäringsämnen med kalciumklorid och EDTA-kelat. Det används för de flesta växtnäringsämnena, särskilt mikronäring.
  • Bor varmvattenmetod är en metod för att extrahera bor. Bor är lättlösligt och det räcker med en vattenextraktion för att få ett mått på bortillgången.
  • Mullhalt mäter innehållet av organiska ämnen i jorden, genom analys av glödförlust med korrigering för lerhalt.
  • Lerhalt är jordens innehåll av lerpartiklar (<0,002 mm) och analyseras genom sedimentationsanalys. Denna ingår också i Siktkurva.
  • Siktkurva visar jordens kornstorleksfördelning ler-silt-sand-grus, 0-2 eller 0-20 mm. Vår siktkurva analyserar kornstorleksfördelningen i mineraldelen av jorden. Vi gör inte siktkurva för organiska jordar och jordförbättringsmedel.
  • Tungmetaller extraheras genom kokning med stark syra. Normalt ingår arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink. I gödsel eller substrat och jordförbättringsmedel till ekologisk odling analyseras silver istället för arsenik. På förfrågan kan vissa andra ämnen analyseras.

Vi kan även hjälpa till med analyser som vi inte utför själva i vårt labb, så som pesticider, PAH, PFAS och de flesta miljöanalyser.

Provtagning

Ta minst 10 delprov som blandas till ett samlingsprov.

Vid provtagning på friland, använd gärna ett jordborr. Gå diagonalt över fältet (eller i en cirkel där du vet att marken är representativ). Vid upprepad provtagning ta prover efter samma linje. Provet ska tas lika djupt som det finns arbetande rötter. Normalt tas prov från hela matjordslagret, ca 25 cm (på golfbanor rekommenderas 10 cm, eventuellt uppdelat i 0-3 cm och 3-10 cm eftersom dressning med sand och torv ofta ger lågt pH i ytan). För kupade grödor som potatis, tas provet diagonalt genom kupan, d v s inte på toppen och inte botten av kuporna. Vid droppbevattning tas provet diagonalt genom droppunkten.

För markkartering tas proverna vid förutbestämda GPS-punkter. Tio borrstick tas inom en radie på 3-5 m från koordinatens mittpunkt. Provet tas i matjordslagret, 20–30 cm djupt.

Vid provtagning i krukade växter, ta ut prov från den delen av krukklumpen som innehåller rötter. Det översta lagret är ofta saltbemängt och ska inte tas med. Ta ut en sektor ur varje krukklump från minst 10 olika krukor som är representativa för kulturen; Det går oftast bra att dra med tummen från det att rötterna börjar och neråt i krukklumpen och på så sätt få ut en bit av krukklumpen. Undvik att ta krukor från kanterna av bord och inte från uttorkade plantor.

Efter noggrann blandning av delproverna tas 0,5 liter jord ut för analys. Förpacka i provkartong eller i plastpåse.

För CAT analyser och Siktkurva <2mm behöver vi 1,5 liters jord. För siktkurva <20mm (AMA paket) behöver vi minst 2 liters jord.

Följesedel

Bifoga följesedel med provnummer/provnamn, växtslag och ange om det är från ekologisk odling. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), faktura e-post, samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till. Till följesedlar…

Ladda ner följesedel!