Trädgård & Park

Våra parker är fantastiska områden som är viktiga både för biologisk mångfald och för människors välbefinnande! Skötsel av parker innefattar att hålla växterna i tillväxt och skydda dem mot sjukdomar. Analyser är en god hjälp för att avgöra hur mycket man ska gödsla och när. Balanserad växtnäring är viktig för växternas hälsa och särskilt mikronäringsämnen hjälper växterna att hålla sig friska.

Angivna analyser är lämpliga redskap för regelbunden uppföljning av hur växtkulturerna utvecklar sig. Siktkurvan som ingår i Trädgårdspaketet behöver inte upprepas, den ändrar sig inte under överskådlig tid.

Vid anläggning av grönytor ställs ofta krav på att de ska uppfylla en lång rad parametrar. Jordens kornstorleksfördelning och växtnäringsinnehåll är viktiga delar. Om regelverket i AMA Anläggning 2020 ska följas, erbjuder vi jordanalyser som hjälper er med detta (läs mer).

AL-analys (Läs mer) visar den växtnäring som är tillgänglig för de närmaste 5-10 åren och ger underlag för förrådsgödsling och kalkning: pH, fosfor, kalium, magnesium och kalcium ingår.

Spurwayanalys
Spurwayanalysen (Läs mer) visar lättillgänglig växtnäring för de närmaste veckorna-månaderna och används både före och under odlingssäsongen som underlag för gödsling och kalkning: pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium. N-Min (mineraliserat lättillgängligt kväve) ingår i analysen, provdjup måste anges för korrekt beräkning av kg/ha.

Tillval till Spurwayanalys
Tillval Mikro: koppar, zink och molybden. Det bör alltid väljas vid misstanke om brister eller om man har ny jord som man inte känner.

Jordens mullhalt och lerhalt är viktiga egenskaper som påverkar jordens struktur och växtnäringshållande förmåga. Måttlig till hög mullhalt ger god jordstruktur med bra förhållande mellan luft och vatten. Mullämnen ger liksom lera förbättrad näringshållande förmåga. Lerhalten påverkar jordens fysikaliska och växtnäringshållande egenskaper. En låg lerhalt betyder att kalk och växtnäring måste ges oftare, men i lägre doser.

Vid misstanke om brister i plantorna är Plantsaftanalys (Läs mer) den rätta analysen, genom att den visar plantans växtnäringsstatus just nu. Den ger också underlag för bladgödsling. Omfattar plantsaftens pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, koppar, zink, molybden, kisel, natrium, aluminium samt sockerinnehåll. Ta separata prov på unga respektive äldre blad för att kunna upptäcka brister. När halterna ligger tydligt lägre i äldre blad så tyder det på brist av ämnet i fråga.

Analyspaket:
Vårt Trädgårdspaket omfattar Spurwayanalys, mullhalt och siktkurva för mineralpartiklar <2 mm. Siktkurvan mäter kornstorleksfördelningen på jordens mineralpartiklar. Mullhalt och kornstorleksfördelsning påverkar jordens egenskaper och t ex behovet av delad gödslingsgiva.
OBS! Vi gör inte siktkurva på mulljordar och jordförbättringsmedel.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!