Ekologisk Odling

LMI är KRAV- och klimatcertifierade! Det betyder mindre klimatpåverkan för dig som användare av våra produkter och att du kan vara säker på att vi alltid gör vårt bästa för att minimera vår klimat- och miljöpåverkan. Välkommen att kontakta oss!

Följande produkter är KRAV-godkända:

 • Haifa SOP Bio kaliumsulfat, kristallin vattenlöslig
 • Patentkali kalium- och magnesiumsulfat, granulerad
 • Aminosol animaliskt proteinhydrolysat, flytande
 • Nugro (fiskben och -blod)
 • N-Max vegetabilisk flytande näring
 • K-Max vegetabilisk flytande näring
Krav Ekologisk

Övriga produkter som får användas i ekologisk odling enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2003/2003:

 • Borsyra, kristallin
 • Bor Flytande boretanolamin, flytande
 • Järnsulfat Melstar (för sprutning)
 • Järnkelat DTPA 6% respektive 3%, flytande
 • Järnkelat EDDHSA, pulver för inbladning i torvjord
 • Kalciumklorid, kristallin
 • Kopparsulfat, kristallin
 • Mangankelat EDTA, flytande
 • Mangansulfat, kristallin
 • Natriummolybdat, kristallin
 • Zinksulfat, kristallin
 • Citronsyra, kristallin (för rengöring)

Det finns vissa begränsningar för om och hur de får användas, se Nationella riktlinjer för ekologisk produktion (Bilaga 1 sid 152-155, länk nedan). Kalciumklorid får t ex bara användas i äppelodling, enligt KRAVs regler.

Här finns sammanställningar från LRF respektive KRAV över gödselmedel för ekologisk odling:

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion: https://www.lrf.se/nationellariktlinjer

KRAVs regler: https://regler.krav.se/unit/krav-edition/bc1f939b-79b1-4f7e-8310-adbb00b97cfd se Kap. 4.8.8 och 4.8.10.

Här är länken till EU:s förordning om gödselmedel, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2003/2003. I ovanstående länkar hänvisas till denna. Mikronäringsämnen som är enkla, det vill säga ej en blandning av flera ämnen, som står med här får användas i ekologisk odling. Se sidan 64 Tabell E. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2003-20160929&qid=1494328816794&from=EN