Jordanalys AL

Jordanalys AL visar mängden fosfor, kalium, kalcium och magnesium som finns tillgängligt under de närmast kommande åren i jordens näringsförråd. Även jordens pH-värde och K/Mg-kvot anges. För fosfor och kalium anges klass, vilket är ett sätt att kategorisera halterna av dessa ämnen i jorden, och det används ofta som grund för gödsling inom lantbruket. Ler- och mullhaltiga jordar håller mera fosfor och kalium, medan sandjordar har lägre halter. Använd AL-analys som underlag för förrådsgödsling och kalkning enligt Jordbruksverkets ”Rekommendationer för gödsling och kalkning”

Vetefält lantbruk

Provtagning

Ta minst 10 delprov som blandas till ett samlingsprov.

Använd gärna ett jordborr vid provtagning. Gå diagonalt över fältet (eller i en cirkel där du vet att marken är representativ). Vid upprepad provtagning ta prover efter samma linje. Provet ska tas lika djupt som det finns arbetande rötter. Normalt tas prov från hela matjordslagret, ca 25 cm.

Efter noggrann blandning av delproverna tas ca 0,3 liter jord ut för analys. Förpacka i provkartong (det finns att beställa från oss) eller i plastpåse.

Följesedel

Bifoga följesedel med provnummer och provnamn. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

Svarstid

Analyssvar för AL-analys lämnas per e-post ca 10 arbetsdagar efter att provet nått LMI.