Spurwayanalys

Jordanalys Spurway visar den mängd växtnäring som finns tillgänglig i jorden för växterna de närmaste veckorna. Vid kontinuerlig uppföljning av en kultur med analys ca var fjärde vecka (beroende på kultur), kan uppkomna näringsbrister åtgärdas i tid genom kompletterande gödsling. För att få underlag för grundgödsling tas prov under vinter/vår. Vi har börvärden för många grödor som visar hur näringsvärdena bör ligga.

Spurwayanalysen är noga utvecklad för att extrahera växtnäringsämnena på ett sätt som väl efterliknar rötternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden.

Låga kalciumvärden i analysen visar på kalkningsbehov. Spurwayanalysen är den bästa metoden för att bedöma om det är dags för kalkning. Generellt kan sägas att det föreligger kalkningsbehov vid kalciumhalt under 400 mg/l. Om även magnesium visar bristnivå så bör magnesiumhaltig kalk väljas.

LMI globe jord torv, jordanalys spurway
jord växt, jordanalys spurway

Fosfor är svårt att få bra värden på i alla typer av jordanalys, särskilt i jordar med högt pH-värde. Vissa ämnen kan visa tillgänglighet i jordanalys, men kan ändå vara svåra för växten att ta upp, t ex för att det kräver mycket energi. Det gäller särskilt järn, där ett analysvärde från jordanalys egentligen aldrig säger något om upptagningen. Plantsaftanalys ger bästa svaret på hur god näringsupptagningen av olika ämnen är.

Analysresultaten lämnas i mg/l. Att volymsenhet används beror på att rötterna växer i en viss volym, inte i en viss vikt jord. mg/l är praktiskt eftersom det motsvarar kg/ha för 1 dm matjord. Om provet tagits från matjorden på 0-2,5 dm djup, så multipliceras analysvärdet med 2,5 och så får man fram hur många kg lättillgänglig näring man har i matjorden.

Jordanalys Spurway utförande och omfattning

Provet torkas, blandas och siktas. Ledningstal och pH mäts efter att en del av provet fått dra i destillerat vatten i 15 respektive 30 minuter. Näringsämnena extraheras med en svag ättiksyralösning i 30 minuter, och filtreras därefter. Näringsinnehållet mäts med spektrometri.

Om jorden innehåller fina lerpartiklar kan de gå genom filtret och ge höga aluminiumhalter. Så länge pH-värdet i jorden ligger över 5,5 så är det otillgängligt för växterna. (Aluminium är växtgiftigt, så om pH-värdet är lågt kan det vara ett problem med höga Al-halter).

Analysen omfattar pH, ledningstal och växtnäringsämnen: nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium. Observera att organiskt bundet kväve (med flera ämnen) inte kommer med i analysen.

Tillval Mikro

Tillvalsanalys ”Mikro” kan begäras för koppar, zink och molybden som extraheras med kelat. Det kan vara motiverat om man t ex har ny jord som man inte känner. Men dessa ämnen är inte de mest problematiska vad gäller växttillgänglighet och därför kan man oftast nöja sig med den vanliga Spurwayanalysen. Dessa ämnen får man en bättre uppfattning om genom att göra en plantsaftanalys som komplement senare under säsongen för att se hur mycket växten verkligen tar upp.

Provtagning

Ta minst 10 delprov som blandas till ett samlingsprov. 

 Vid provtagning på friland, använd gärna ett jordborr. Gå diagonalt över fältet (eller i en cirkel där du vet att marken är representativ). Vid upprepad provtagning ta prover efter samma linje. Provet ska tas lika djupt som det finns arbetande rötter. Normalt tas prov från hela matjordslagret, ca 25 cm (på golfbanor rekommenderas 10 cm, eventuellt uppdelat i 0-3 cm och 3-10 cm eftersom dressning med sand och torv ofta ger lågt pH i ytan). För kupade grödor som potatis, tas provet diagonalt genom kupan, d v s inte på toppen och inte botten av kuporna. Vid droppbevattning tas provet diagonalt genom droppunkten. 

 Vid provtagning i krukade växter, ta ut prov från den delen av krukklumpen som innehåller rötter. Det översta lagret är ofta saltbemängt och ska inte tas med. Ta ut en sektor ur varje krukklump från minst 10 olika krukor som är representativa för kulturen; Det går oftast bra att dra med tummen från det att rötterna börjar och neråt i krukklumpen och på så sätt få ut en bit av krukklumpen. Undvik att ta krukor från kanterna av t ex bord och inte från uttorkade plantor. 

 Efter noggrann blandning av delproverna tas ca 0,5 liter jord ut för analys. Förpacka i provkartong eller i plastpåse.  

jord, fält

Följesedel

Bifoga följesedel med provnummer, provnamn, växtslag och utvecklingsstadium, och ange om det är från ekologisk odling. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

Svarstid

Analyssvar för Jordanalys Spurway lämnas på epost nästkommande arbetsdag efter att provet nått LMI. (provinlämning senaste kl 16.00!)
För prover som ankommer mellan 16.00 och 17.00 gäller svarstid 2 arbetsdagar.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!