Spurwayanalys

Spurwayanalys

BESKRIVNING

Spurwayanalysen visar den mängd växtnäring som finns tillgänglig i jorden för växterna de närmaste veckorna/månaderna. Vid kontinuerlig uppföljning av en kultur med analys ca var fjärde vecka (beroende på kultur), kan uppkomna näringsbrister åtgärdas i tid genom kompletterande gödsling.

Spurwayanalysen är noga utvecklad för att extrahera näringsämnena på ett sätt som väl efterliknar rötternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden. För de flesta växtslag har vi börvärden som visar hur näringsvärdena bör ligga.

För att få underlag för grundgödsling tas prov under vinter/vår. Låga kalciumvärden i analysen visar på kalkningsbehov. Spurwayanalysen är den bästa metoden för att bedöma om det är dags för kalkning. Generellt kan sägas att det föreligger kalkningsbehov vid kalciumhalt under 400 mg/l. Om även magnesium visar bristnivå så bör dolomitkalk väljas.

Fosfor är svårt att få bra värden på i alla typer av jordanalys, särskilt i jordar med högt pH-värde. Andra ämnen kan visa god tillgänglighet i jordanalys, men kan ändå vara svåra för växten att ta upp, t ex för att det kräver mycket energi. Det gäller särskilt järn, där ett analysvärde från jordanalys aldrig säger något om upptagningen. Plantsaftanalys ger bästa svaret på hur god näringsupptagningen av olika ämnen är.

Analysresultaten lämnas i mg/l. Att volymsenhet används beror på att rötterna växer i en viss volym, inte i en viss vikt jord. Enheten mg/l är praktiskt eftersom det motsvarar kg/ha för 1 dm matjord. Om provet tagits på 0-2,5 dm djup, så multipliceras analysvärdet med 2,5 och så får man fram hur många kg lättillgänglig näring man har i matjorden. 

ANALYSENS UTFÖRANDE OCH OMFATTNING

Provet torkas, blandas och siktas. Ledningstal och pH mäts efter att en del av provet fått dra i destillerat vatten i 15 respektive 30 minuter. Näringsämnena extraheras med en svag ättiksyralösning i 30 minuter, och filtreras därefter. Näringsinnehållet mäts med spektrometri.

Om jorden innehåller fina lerpartiklar kan de gå genom filtret och ge höga aluminiumhalter. Så länge pH-värdet i jorden ligger över 5,5 så är det otillgängligt för växterna. (Aluminium är växtgiftigt, så i de fall pH-värdet är lågt kan det vara ett problem med höga Al-halter.)

Analysen omfattar pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium.

 

TILLVAL MIKRO

Separat analys kan begäras (”tillval mikro”) för koppar, zink och molybden (som extraheras med kelat). Det kan vara motiverat om man t ex har ny jord som man inte känner. Men känner man sin jord så kan man oftast nöja sig med den vanliga Spurwayanalysen. Det är bättre att göra en växtsaftanalys (som omfattar dessa ämnen) som komplement senare under säsongen, den visar växtens upptagning av alla ämnena.

 

PROVTAGNING:

Vid provtagning i krukväxter, ta ut prov från den delen av krukklumpen som innehåller rötter. Det översta lagret är ofta saltbemängt och ska inte tas med.

Vid provtagning på friland, använd gärna ett jordborr. Ta minst 10 delprov som blandas till ett samlingsprov. Gå diagonalt över fältet (eller i en cirkel där du vet att marken är representativ). Vid upprepad provtagning ta prover efter samma linje. Provet ska tas lika djupt som det finns arbetande rötter. Normalt tas prov från hela matjordslagret, ca 25 cm (på golfbanor rekommenderas 10 cm, eventuellt uppdelat i 0-3 cm och 3-10 cm eftersom dressning med sand och torv ofta ger lågt pH i ytan). För kupade grödor som potatis, tas provet diagonalt genom kupan, d v s inte på toppen och inte botten av kuporna. Vid droppbevattning tas provet diagonalt genom droppunkten.

Efter noggrann blandning av delproverna tas minst 0,5 liter jord ut för analys. Förpacka i provkartong eller i plastpåse. Vid flera prov, märk proverna med provnummer. Bifoga packlista enligt nedan.

PACKLISTA

Bifoga en packlista med provnummer/provnamn, växtslag och utvecklingsstadium, och ange om det är från ekologisk odling. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

 

SVARSTID

Analyssvar för spurwayanalys lämnas på epost dagen efter att provet nått LMI. (provinlämning senaste kl 16.30!)

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår