Vattenanalys

Vattenanalys

Vattenprov kan tas på olika slags vatten. Det kan handla om naturliga vatten, såsom dricksvatten, grundvatten, ytvatten och avloppsvatten. För trädgårdsodlare och lantbrukare kan det handla om råvatten eller färdiga näringslösningar.

ANALYSENS UTFÖRANDE OCH OMFATTNING

Före analys filtreras provet vid behov. Näringsinnehållet mäts med spektrometri.
Analysen omfattar pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, koppar, järn, zink, molybden, kisel, natrium och aluminium. 

Vissa analyser måste utföras inom kort tid:
pH, COD-Mn och suspenderat material ska analyseras inom ett dygn.
Fosfat-fosfor ska lämnas in omedelbart för att kunna filtreras inom 4 timmar.
Genom att skicka in prover godkänns att analys utförs även om leverans till laboratoriet tagit mera än ett dygn.

PROVTAGNING

Vid provtagning av kranvatten, låt vattnet rinna i tio minuter så att vattnet är friskt och fritt från föroreningar i vattenledningen. Vid prov från odlingssubstrat, ta prov från flera olika ställen i odlingen. Vid upprepad provtagning, ta proverna i samma gångar/rader. Använd ren provtagningsutrustning (ev. sprutor/pressar).

LMI tillhandahåller 150 ml provtagningsflaskor för ändamålet.Det är viktigt att alla prover för miljöanalys från sötvatten och avloppsvatten tas i helt rena flaskor. För näringslösningar till odling går det lika bra med en väl urdiskad PET-flaska. Skölj flaskan några gånger med det vatten som ska provtas. Provet ska vara representativt för det vattnet som ska analyseras. Fyll flaskan ända upp, så att det inte blir någon luft kvar. Vid flera prov, märk proverna med provnummer. Bifoga packlista enligt nedan. Om provet inte levereras till laboratoriet med detsamma, ska det förvaras i kylskåp. 

 

PACKLISTA

Bifoga en packlista med provnummer/provnamn. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

 

SVARSTID

Analyssvar på mineralanalys av dricksvatten och näringslösningar lämnas på e-post dagen efter att provet nått LMI, eller samma dag om proverna lämnas in senast kl. 09.30. Övriga analyser tar ca 10 arbetsdagar.

 

DRICKSVATTEN

Dricksvatten bör analyseras för att undersöka om det är tjänligt. Om det innehåller förhöjda halter av vissa växtnäringsämnen så är det ett tecken på organisk förorening från avlopp eller från djurhållning. Men om halterna av växtnäringsämnen ligger under livsmedelsverkets gränsvärden, så är vattnet av god kvalitet och vidare analyser torde inte vara nödvändiga. Om vattnet ska drickas av barn under 7 år bör även fluorid analyseras utöver vår standardanalys. Vi erbjuder en hel rad med tilläggsanalyser, se nedan.

För att få reda på vad de olika gränsvärdena för dricksvatten betyder, se bifogad länk på livsmedelsverkets hemsida:

Klicka här för att komma till dokumentet...

FÖR ODLARE

Ofta tas prov både från utgående näringslösning och från pressvatten eller dräneringsvatten från substratet. Provtagningen upprepas varannan vecka för att bättre kunna styra sin gödsling.

Särskilt vid cirkulering av näringsvatten är vattenanalys ett viktigt redskap för att kontinuerligt justera gödslingen. På så vis kan odlaren optimera näringssammansättningen och styra bevattningen för att undvika ackumulering av ämnen som växten inte förbrukar så mycket av. Att precisionsgödsla ger ett bättre resultat beträffande produktion, kvalitet och miljö.

 

TILLVAL ALKALINITET

Om vattnet är råvatten som ska användas till näringslösning, så begär tilläggsanalys av alkalinitet. Alkalinitet är vattnets buffrande förmåga eller vätekarbonatjonhalt, (HCO3-).

Vid alkalinitet över 100 mg/l behöver syra tillsättas för att förvandla karbonaterna till koldioxid, så att alkaliniteten justeras ner till 50 mg/l. Mer än så får inte tas bort, för då blir pH-värdet instabilt och kan bli alldeles för lågt.

Exempel: Om vattnet har en alkalinitet på 280 mg/l, så vill man neutralisera bort 280-50=230 mg/l. Multiplicera då mängden syra som ska tillsättas enligt tabellen nedan med 230/100. Om 62% salpetersyra ska användas, så blir det 0,12 x 230/100 = 0,276 liter salpetersyra per 1000 l bevattningsvatten.

För att neutralisera 100 mg/l av HCO3- per 1000 liter bevattningsvatten krävs följande mängd syra:

Syraprodukt per 1000 l bevattningsvatten per 100 l stamlösning med 1:100 spädning
     
Fosforsyra 85% 0,10 liter 1,0 liter
Fosforsyra 75% 0,125 liter 1,25 liter
Magnofoss 0,17 liter 1,7 liter
Salpetersyra 62% 0,12 liter 1,2 liter
Salpetersyra 53% 0,145 liter 1,45 liter

 

ÖVRIGA TILLVAL

BOD7

CODMn

Fluorid

Fosfatfosfor

Färgtal

Lukt

Marmoraggressiv kolsyra (AGG)

Sulfatsvavel

Suspenderat material

Svavelväte

Syrehalt

Totalfosfor

Totalkväve

Turbiditet

Filer att ladda ner:

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår