Skog och skogsplantskola

skog och skogsplantskola

SKOG OCH SKOGSPLANTSKOLA

Skogen är en av jordens viktigaste ekosystem, då den rymmer mängder med arter och binder stora mängder koldioxid. Uppdrivning av trädplantor i skogsplantskolor kräver balanserad växtnäring för att hålla dem i god tillväxt och skydda mot sjukdomar. Analyser är en bra hjälp för att avgöra hur mycket man ska gödsla och när. Rätt gödsling och särskilt mikronäringsämnen hjälper växterna att hålla sig friska.

VÅRA ANALYSER FÖR SKOG OCH SKOGSPLANTSKOLA

Spurwayanalys
Visar lättillgänglig växtnäring för de närmaste veckorna-månaderna och används regelbundet under odlingssäsongen som underlag för gödsling och kalkning: pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium. N-Min (mineraliserat lättillgängligt kväve) ingår i analysen, det avser odling på friland, där provdjup måste anges för korrekt beräkning av kg/ha.

Tillval till Spurwayanalys
Tillval Mikro: koppar, zink och molybden. Det bör alltid väljas vid misstanke om brister eller om man har ny jord som man inte känner.

Mullhalten påverkar jordens egenskaper. Måttlig till hög mullhalt ger bättre jordstruktur med bra förhållande mellan luft och vatten. Mullämnen ger liksom lera förbättrad näringshållande förmåga.

Vid misstanke om brister i plantorna är Plantsaftanalys (Läs mer) den rätta analysen, genom att den visar plantans växtnäringsstatus just nu. Den ger också underlag för bladgödsling. Omfattar plantsaftens pH, ledningstal, nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, koppar, zink, molybden, kisel, natrium, aluminium samt sockerinnehåll. Ta separata prov på unga respektive äldre blad för att kunna upptäcka brister. När halterna ligger tydligt lägre i äldre blad så tyder det på brist av ämnet i fråga.

Bladanalys (Läs mer) ska inte förväxlas med plantsaftanalys. Den mäter bladens totala innehåll av växtnäring inklusive sådant som blivit fastlagt i proteiner, DNA, cellväggar m.m. Den visar inte de aktuella näringsbristerna lika tidigt och vi rekommenderar därför hellre plantsaftanalys för bladgödslingsändamål. Bladanalysen används främst till att jämföra näringsstatusen från år till år i perenna grödor.

Vattenanalys (läs mer) på bevattningsvattnet är mycket viktigt för odling som bevattnas mycket. Innehållet av natrium och klorid bör t ex inte överstiga 30 mg/l för att inte ackumuleras i odlingssubstrat och ge för höga ledningstal. Det är också värdefullt att kontrollera vattnets kemiska syreförbrukningsförmåga (analys av COD, bör ligga under 4 mg/l) eftersom det snabbt kan bli syrebrist under varma odlingsbetingelser. Höga järn- och manganhalter i syrefattigt brunnsvatten kommer att fällas ut när det kommer upp i luften. Det kan orsaka besvär genom avlagringar i bevattningsutrustning. Järn bör helst ligga under 0,3 mg/l och mangan under 0,5 mg/l. Alkalinitet är ett mått på vattnets pH-buffrande förmåga. Om det ligger allt för högt så kommer det påverka pH-värdet i bevattningsvattnet och markvätskan. Även sprutlösningar kan behöva surgöras om vattnets alkalinitet är hög. Gör vår vattenanalys med tillägg för alkalinitet, klorid och COD. OBS! lämna prov i separata flaskor för tillägg av klorid och COD.

skog vattenanalys

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!