Tungmetaller

Metaller är grundämnen som finns naturligt i berggrund, jord och vatten. I små mängder är vissa metaller livsviktiga för växter, människor och djur. Samtidigt kan de vara giftiga i högre koncentrationer.

Genom sin flitiga användning av metaller har människan bidragit till att halterna i miljön ökat. I närheten av större metallindustrier har höga halter av tungmetaller mätts upp i marken, men de kan också spridas långa sträckor via luften.

Metaller försvinner inte

Metaller kan inte brytas ned utan blir kvar. Därför kan det ta lång tid från det att ett utsläpp upphört, till dess att även halterna i människor och miljö minskar. Från marken läcker de sakta ut i sjöar och vattendrag i omgivningen. I vattendragen påverkar de växter, fiskar och levande organismer.

metaller grundämnen

Påverkar människa och miljö

Hur människa och miljö påverkas varierar mellan olika metaller samt på vilka halter det rör sig om och hur vi kommer i kontakt med (exponeras för) metallen.

I Sverige är det vanligast att vi exponeras för metaller från maten. Vi kan också exponeras via luften eller damm och partiklar.

Fisk som lever högt upp i näringskedjan och livsmedel som odlats på förorenad mark kan ha höga halter av metaller. Livsmedelsverket har fakta och råd om hur du undviker att utsätta dig för onödiga risker genom maten du äter.

Analyserbjudande

LMI erbjuder ett paket av de vanligaste förekommande tungmetaller i miljön. Analyspaket omfattar arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, vanadin, zink. För analys enligt KRAV tillkommer silver, medan arsenik tas bort. Vi kan även anpassa paketet enligt era behov. Hör av dig till oss så kan vi diskutera den bästa lösning till ert företag eller projekt.

För Naturvårdsverkets riktvärden besök: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/riktvarden-for-fororenad-mark/

Källa: Naturvårdsverket