Miljöanalyser

Miljöövervakning av olika parametrar är ett redskap för att följa upp förändringar i miljön orsakade av olika markanvändning eller industriella verksamheter. Vi erbjuder en rad analyser inom miljöområdet. Finner du inte det du söker, hör av Dig till oss så hjälper vi dig!

Miljöanalyser vi erbjuder

 • Grundämnen – jord eller vatten
  Grundämnen avser mineraler 16 eller 26 st. Omfattar totalhalter av aluminium, bor, kalcium, kadmium, koppar, järn, kalium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nickel, fosfor, svavel, kisel, zink och 26-ämnes dessutom arsenik, barium, bly, kobolt, krom, kvicksilver, selen, titan, vanadin och strontium.
 • Tungmetaller – jord eller vatten
  Analysen extraherar totalhalter av tungmetaller. Normalt omfattas arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel och zink. Andra tungmetaller beställs som tillägg. (läs mer om tungmetaller i miljön…)
 • Stoft – nedfall från luft
  Omfattar mängden stoft samt tungmetaller: arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, nickel och zink. Även natrium, svavel, kalcium, järn och antimon rapporteras om så önskas.
 • Pesticider – jord eller vatten
  För mer info om olika analyspaket och provtagningskärl, kontakta oss alltid innan ni tar proverna.
 • BOD7 – vatten
  Biokemisk syrgasförbrukning i vatten. Ett mått på innehållet av lätt nerbrytbart organiskt material i vatten.
 • COD-Mn – vatten
  Kemisk syreförbrukning. Ett mått på mängden syre som behövs för att bryta ner vattnets organiska ämnen.
 • Tot-P – vatten
  Totalfosfor är en metod för att mäta låga halter av fosfor i förorenat vatten.
 • Tot-N – vatten
  Totalkväve är en metod för att mäta låga halter av kväve i förorenat vatten.
 • Suspenderat material – vatten
  Anger mängden partiklar i vatten. Partiklarna kan t ex komma från utsläpp, erosion eller algbildning.
vattenanalys, torv, miljöanalyser

Emballage för provtagning

Vattenprov till miljöanalys: Det krävs olika typ av provflaskor, beroende på vilken analys som ska göras. Beställ flaska från oss. Flera av dessa analyser bör analyseras inom 24 timmar från provtagning och får då inte skickas, utan lämnas in till oss senast kl 13.30 samma dag som proverna tagits. Kontakta oss för mer information.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!