Miljöanalyser

Miljöövervakning av olika parametrar är ett redskap för att följa upp förändringar i miljön orsakade av olika markanvändning eller industriella verksamheter. En miljöanalys är en viktig process för att utvärdera och övervaka miljöförändringar som kan vara orsakade av olika markanvändningar och industriella verksamheter. Det är ett verktyg som används för att få en generell överblick över miljöns tillstånd och för att bedöma de potentiella effekterna av olika aktiviteter och påverkan på naturen.

En miljöanalys involverar vanligtvis en systematisk utvärdering av olika miljöparametrar, inklusive luft, vatten, mark, biologisk mångfald och andra relevanta faktorer. Det är viktigt att identifiera och mäta de specifika miljöparametrar som kan vara känsliga för påverkan och att utveckla lämpliga metoder för att samla in och analysera data på ett tillförlitligt sätt.

Hur utförs en miljöanalys?

Processen för att utföra en miljöanalys kan variera beroende på syftet och omfattningen av undersökningen. Det kan inkludera fältstudier där prover tas av olika miljökomponenter, exempelvis vattenprov från vattendrag eller jordprov från markområden. Dessa prover analyseras sedan i laboratoriet för att mäta olika föroreningar eller ämnen av intresse.

Förutom fältstudier kan miljöanalyser även omfatta insamling av befintliga data och information från olika källor, såsom tidigare undersökningar, rapporter och övervakningsprogram. Detta hjälper till att skapa en helhetsbild av miljöförhållandena och att identifiera eventuella trender eller förändringar över tid.

Efter att data har samlats in och analyserats, tolkas resultaten och jämförs med relevant miljölagstiftning, riktlinjer och miljökvalitetsstandarder. Detta gör det möjligt att bedöma om den aktuella miljöpåverkan är inom acceptabla gränser eller om ytterligare åtgärder behövs för att minimera negativa effekter.

Vi erbjuder en rad analyser inom miljöområdet. Finner du inte det du söker, hör av Dig till oss så hjälper vi dig!

Miljöanalyser vi erbjuder

 • Grundämnen – jord eller vatten
  Grundämnen avser mineraler 16 eller 26 st. Omfattar totalhalter av aluminium, bor, kalcium, kadmium, koppar, järn, kalium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nickel, fosfor, svavel, kisel, zink och 26-ämnes dessutom arsenik, barium, bly, kobolt, krom, kvicksilver, selen, titan, vanadin och strontium.
 • Tungmetaller – jord eller vatten
  Analysen extraherar totalhalter av tungmetaller. Normalt omfattas arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel och zink. Andra tungmetaller beställs som tillägg. (läs mer om tungmetaller i miljön…)
 • Stoft – nedfall från luft
  Omfattar mängden stoft samt tungmetaller: arsenik, bly, kadmium, krom, koppar, nickel och zink. Även natrium, svavel, kalcium, järn och antimon rapporteras om så önskas.
 • Pesticider – jord eller vatten
  För mer info om olika analyspaket och provtagningskärl, kontakta oss alltid innan ni tar proverna.
 • BOD7 – vatten
  Biokemisk syrgasförbrukning i vatten. Ett mått på innehållet av lätt nerbrytbart organiskt material i vatten.
 • COD-Mn – vatten
  Kemisk syreförbrukning. Ett mått på mängden syre som behövs för att bryta ner vattnets organiska ämnen.
 • Tot-P – vatten
  Totalfosfor är en metod för att mäta låga halter av fosfor i förorenat vatten.
 • Tot-N – vatten
  Totalkväve är en metod för att mäta låga halter av kväve i förorenat vatten.
 • Suspenderat material – vatten
  Anger mängden partiklar i vatten. Partiklarna kan t ex komma från utsläpp, erosion eller algbildning.
vattenanalys, torv, miljöanalyser

Emballage för provtagning

Vattenprov till miljöanalys: Det krävs olika typ av provflaskor, beroende på vilken analys som ska göras. Beställ flaska från oss. Flera av dessa analyser bör analyseras inom 24 timmar från provtagning och får då inte skickas, utan lämnas in till oss senast kl 13.30 samma dag som proverna tagits. Kontakta oss för mer information.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!