Minska risken för syrebrist med Väteperoxid

Växter behöver syre för att effektivt ta upp näring och vatten. Organiskt material som algtillväxt eller bottenslam kan tidvis bildas i råvatten, ytvatten eller returvatten och ansamlas i ditt bevattningssystem. Det organiska materialet konsumerar syre, syre som dina växter behöver för att kunna ge optimal skörd. Syrebrist bland rötterna ökar risk för rotsvampar och under höga temperaturer kan inte växterna kyla ner bladen genom en fungerande transpiration. Dålig dränering i substratet orsakar också begränsad tillgång på syre för rötterna.

Väteperoxid 19% används för att förse växtrötterna med syre. Växtrötter förbrukar syre i cellandningen. I odlingssubstrat med mer eller mindre stillastående vatten, eller när mängden luftförande porer är låg, kan det lätt bli syrebrist. För att växten ska ha tillräckligt med syre bör syrehalten i vattnet vara över 5 mg/l.

Om du har organisk tillväxt i ditt vatten går det att mäta COD (kemisk syreförbrukning) för att bedöma behovet av syresättning av vattnet. COD är ett mått på mängden organisk substans och bör ligga under 8 mg/l. Läs mer om vattenanalyser här.

vattenanalys drop odlare
vattenanalys övriga

Med organiskt material i ditt bevattningssystem så ansamlas mineralavlagringar lättare och orsakar ineffektivt vattenflöde. För att minska risk för mineralavlagringar i bevattningssystemet, använd Haifa GrowClean.

Haifa GrowClean är en innovativ produkt på marknaden innehållande polyfosfat som ger dina växter näring samtidigt som den håller ledningarna rena från mineralavlagringar. En kontinuerlig användning av Haifa GrowClean innebär minskad arbetskraft då du inte behöver städa ditt vattensystem. Läs mer om produkten här.

By Published On: augusti 16, 2023Categories: Vattenanalys, Växthus, Växtnäring

Related Posts